Mijn favorieten

Projecten

Op het ogenblik lopen er heel wat projecten waar onze klanten te maken krijgen met een overheid die wat wil op of met hun gronden of eigendommen. Krijgt u te maken met een van onderstaande of andere projecten van de overheid, aarzel dan niet om ons te bellen. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek hoe we u bij kunnen staan.

AgriPlaza werkt NOOIT voor de overheid.


 

Verdubbeling N33-midden (Zuidbroek-Appingendam)

Er staat heel wat te gebeuren rondom het middenstuk van de N33. Enerzijds geweldig dat de financiële middelen er zijn om ook dit tracé aan te pakken. Anderzijds, zullen er veel boeren mee te maken krijgen, met name in bepaalde varianten die dwars door boeren land lopen. Ook delen waar grond nodig zal zijn voor verbreding of op- en afritten zal de provincie of het Rijk vroeg of laat op de stoep staan.
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een voorkeurstracé. Dit wordt door Rijks Water Staat en de Provincie samen opgepakt. De verwachting is dat in januari 2018 over het tracé besloten wordt en vervolgens zal snel worden doorgepakt om aankopen te doen. Laat u hierbij door AgriPlaza bijstaan. AgriPlaza werkt nooit voor de overheid en onze kosten worden grotendeels vergoed door de overheid. Ook reageren op de plannen als u het er niet mee eens bent, kunnen we voor u verzorgen. Hou de reactie termijnen op de plannen goed in de gaten! 


 

Spoor Roodeschool-Eemshaven

Om een treinverbinding naar de terminal van de boot naar Borkum mogelijk te maken wordt er nieuw spoor aangelegd en wordt het station Roodeschool buiten het dorp geplaatst. AgriPlaza staat de agrariërs bij die te maken krijgen met de gevolgen van deze ontwikkeling. Denk aan omrijschade, trillings- en geluidhinder en planschade.


 
 

N348 Tunnel Oude Twentseweg

Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden diverse aanpassingen gedaan aan en bij de N384 door de Provincie Overijssel. Een onderdeel daarvan is de aanleg van een tunnel onder de N348 ter hoogte van de Oude Twentseweg te Raalte. AgriPlaza staat de agrariërs bij die hiervoor grond af moeten staan en te maken krijgen met de gevolgen van de nieuwe tunnel. 

Natuurontwikkeling Beerzeveld

In de gebiedsanalyse bij het Natura 2000 gebied Vecht en Beneden-Reggegebied zijn maatregelen opgenomen om sloten te dempen, heide aan te leggen en een hydrologische bufferzone te maken. De provincie geeft in deze rapportage aan dat aankoop van de landbouwgronden die in dit gebied vallen het uitgangspunt is. Omdat dit op veel weerstand stuit, wordt nu nader onderzocht of in het gebied daadwerkelijk zoveel agrarische grond nodig zal zijn voor de natuur. In het najaar 2015 wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht.
Inmiddels is gebleken dat het geen zin heeft een bufferzone in te stellen en zijn de plannen van tafel!
 

 

Waterberging Westerkwartier

In de bestaande bestemmingsplannen is de functie “voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding” opgenomen. In deze bestemmingen is uitgegaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van waterberging onder normale omstandigheden.

Nu de gebieden zijn aangewezen voor de noodopvang van water onder extreme omstandigheden, zal de bestemming in de bestemmingsplannen aangepast worden. Dit kan door een dubbelbestemming “waterstaat-bergingsgebied” toe te wijzen.

Als op uw eigendommen een dergelijke bestemmingswijziging plaats vindt, kan het zo zijn dat dit een schadeveroorzakend besluit is. Houdt u dit dus goed in de gaten en trek tijdig aan de bel!


 

 

Aansluiting N34 (Emmen-Noord/Klijndijk-Slenerweg en ‘t Klooster)

Inmiddels is gekozen voor de aansluiting op de N34 bij Klijndijk. Verwacht wordt dat hierna snel gestart wordt met een bestemmingsplan wijziging en aankoop van gronden.
 

Skieding (N358 tussen Surhuisterveen - A7)

Op dit moment worden verkeerstellingen gedaan in een gebied ca. 15 kilometer rondom de Skieding/Scheiding. De gegevens die daaruit komen dienen als basis voor andere onderzoeken. De verwachting is dat in het najaar bekend zal zijn wat de voorkeursvariant is en wordt het formele besluitvormingstraject hiervoor gestart.


 

Spoorverdubbeling Hoogkerk-Zuidhorn

Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Hiervoor wordt o.a. het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld. Hiervoor is mogelijk grond nodig van boeren aan weerszijden van de spoorlijn, of kunt u te maken krijgen met extra trillingen, opheffen van particuliere overwegen etc.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring