Zoals afgesproken komt de Provincie Drenthe met een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte voortoets die gedaan moet worden om drainage en beregeningsputten rondom N2000 gebieden in Drenthe vergund te krijgen.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar of pachter van de percelen, die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

Voor dat de voortoets wordt uitgevoerd moet dit gemeld worden bij de provincie. Het kan namelijk zo zijn dat in de buurt al eerder een voortoets uitgevoerd is, die ook geschikt is om voor uw perceel te dienen.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 31 december 2019.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  • de locatie van de drainagebuizen en/of beregeningsputten die de aanvrager wil realiseren, is gelegen binnen de grenzen van de onderzoeks- en bufferzones, zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende geografische kaart;
  • de aanvrager is grondgebruiker van het desbetreffende perceel;
  • de voortoets is gemeld en goedgekeurd door de provincie Drenthe.

De maximale subsidiebedragen zijn € 3.000,- voor de hydrologische toets en € 5.000,- voor de hydrologische en ecologische toets.

Voor de specifieke details kunt u het beste contact opnemen met de provincie Drenthe. Indien u dat wenst kan AgriPlaza u ook bijstaan bij de aanvraag.

Klaartje van Wijk
06-83338294