Krijg je opeens een station naast je boerderij!

Op het moment sta ik twee ondernemers bij die te maken krijgen met uitbreiding van het spoor en een nieuw station. De ene ondernemer krijgt op 60 meter afstand een nieuw station naast zijn bedrijfswoning, terwijl de overheid vergeten is te onderzoeken of hierdoor misschien geluidoverlast kan ontstaan. Bij de eerste gesprekken hierover met een ambtenaar bleek dat men niet wist dat ter plaatse sprake was van een woning en concludeerde men eenvoudig: nou, die woning vegen we er dan vanaf! Je kunt je voorstellen dat mijn klant zich erg in heeft gehouden toen hij besloot hier maar niet op te reageren. Wel besloot hij toen meteen dat ik hem moest bijstaan. De andere ondernemer krijgt te maken met forse omrijschade door het opheffen van een eigen overweg bij zijn akkers. Ook bestaat vrees voor hinder door trillingen vanwege de toegenomen spooractiviteiten, terwijl zijn bedrijfsgebouwen op 11 meter van het spoor staan. Daarnaast is sprake van waterhuishoudkundige aanpassingen die mogelijk consequenties hebben voor zijn percelen. Ook deze ondernemer wil bezig zijn met zijn bedrijf en niet met het voeren van gesprekken met een overheid die alleen belang heeft bij haar eigen plannen zonder rekening te houden met de belangen van omwonenden.

Inmiddels hebben we een zienswijze gestuurd op het plan, hebben we een inspraakreactie voorbereid en uiteindelijk beroep ingesteld bij de Raad van State. Ondertussen hebben we ook vele gesprekken gevoerd met gemeente, provincie en ProRail. De raadsheren van de Raad van State vinden de inhoud van het beroep zo technisch dat ze het onafhankelijk ingenieursbureau van de Raad van State opdracht hebben gegeven een advies uit te brengen. De onderzoekers zijn tijdens een hoorzitting ter plaatse gaan kijken en hebben een advies opgesteld over de technische aspecten van de zaak. Binnenkort zullen we afreizen naar Den Haag voor de zitting en zal blijken of ondernemers gelijk krijgen dat de onderzoeken voor hun belangen (trillingen en geluid) ten onrechte niet uitgevoerd zijn.

Gelijktijdig blijven we onderhandelingen voeren met betrekking tot de omrijschade. Door een fors langere omrijroute voor percelen met een intensief bouwplan, kan dit een aanzienlijke schade betekenen. Om duidelijk te maken hoeveel verkeersbewegingen over de spoorwegovergang plaats vinden hebben we een 12 jarig bouwplan uitgewerkt met alle werkzaamheden. Hieruit blijkt dat er gemiddeld ruim 800 verkeersbewegingen per jaar plaats vinden, met -in een jaar van zeer intensieve teelt- uitschieters naar 1700 verkeersbewegingen. De overheid vindt dat de ondernemer wel over een fietspad ontsloten kan worden, als de particuliere overweg wordt opgeheven. Ik blijf mij keer op keer verwonderen over de horkerige houding van de overheid naar omwonende die niet gevraagd hebben om deze ontwikkelingen, ze niet eens tegen willen houden, maar alleen vragen of ook met hun belang rekening gehouden kan worden bij de uitvoering van de plannen. Het maakt me strijdbaar om voor deze ondernemers te vechten. Ook hun belangen moeten in acht genomen worden bij de ontwikkelingen van plannen voor het “algemeen belang”!

 

Oktober 2016