Initiatief

Wanneer u als boer plannen heeft voor bouwen gaan er een tal van vragen en ideeën in u om. Tijdens de “initiatief fase” willen wij in een vrijblijvend gesprek met u uw ideeën doornemen en antwoord geven op uw vragen. In het gesprek kunnen wij samen met u een plan van aanpak opstellen hierin kunt u aangeven op welke vlakken u gebruik wilt maken van onze diensten en wat u graag in eigen beheer wilt uitvoeren. Naar aanleiding van het gesprek zullen wij voor u aan de hand van een programma van eisen/ wensen een ontwerp op papier zetten.

Ontwerp

Met het opgestelde programma van eisen/ wensen waarin wij al uw ideeën in hebben verwerkt zullen wij een ontwerp uitwerken. Het eerste ontwerp zal schetsmatig op papier worden uitgewerkt, dit wil zeggen dat wij in grove lijnen een ontwerp maken. Met behulp van het ontwerp kunnen wij u alvast wijzen op mogelijkheden en aandachtspunten binnen het gewenste plan. U krijgt een helder beeld wat er allemaal staat te wachten en wat de mogelijkheden voor uw zijn. Natuurlijk zit er voor u wel een stukje huiswerk bij, u kan bijvoorbeeld alvast nadenken voor de materialisering van het gebouw.

Begroten

Het is allemaal hartstikke mooi om uw ideeën op papier te zetten, maar we moeten met zijn alleen wel realistisch blijven. Financieel gezien moet het allemaal ook mogelijk zijn. Wij kunnen voor u een kostenraming opstellen waarmee u met uw bank kunt kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn. Om dit al in een vroeg stadium te doen weet u precies waar u aan toe bent en voorkomt u dat u eventueel onnodige kosten maken met het uitwerken van een “onhaalbaar” plan.

Vergunningen

Na een aantal verschillende ontwerpen op tafel te hebben gehad heeft u een beslissing kunnen nemen over het uiteindelijk ontwerp, het definitief ontwerp. Wij kunnen met het beoogde ontwerp een verzoek indienen bij de gemeente. In de meeste gevallen dienen wij voordat wij de definitieve (bouw)aanvraag indienen een verzoek tot vooroverleg in. In dit verzoek toetst de gemeente het plan aan het bestemmingsplan en de regelgevingen binnen de gemeente. Naar aanleiding van het verzoek krijgen wij een goede indicatie wat wij uiteindelijk aan moeten leveren bij de gemeente om zo te zorgen voor een goed verloop van de vergunningsprocedure.

In feite is het mogelijk dat wij u kunnen begeleiden bij alle mogelijke vergunningen welke van belang zijn voor uw bedrijfsvoering. De vergunningen kunnen uiteenlopen van het aanvragen van een kap- of sloopvergunning tot en met het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging of Natuurbeschermingswet vergunning.

Aanbesteden

Tijdens of voorafgaand aan de vergunningsprocedure kunnen wij het plan voorbereiden voor de aanbesteding. Wij zullen het bestek-, tekenwerk klaar maken. Het bestek omvat een gehele omschrijving van het werk: welke materialen worden toegepast, hoe worden ze toegepast, waar worden ze toegepast en waar ze aan moeten voldoen. Ook bevat het bestek een omschrijving van algemene voorwaarden waarin afspraken tussen aannemer en opdrachtgever staan omschreven. Het is ons streven het plan zo duidelijk mogelijk over te brengen op de aannemer. Wanneer de stukken klaar zijn zullen wij de gewenste aannemers uitnodigen om mee te doen aan de aanbesteding. Bij de aanbesteding zullen wij u adviseren om zo een weloverwogen beslissing te maken, u kiest uiteindelijk zelf uw aannemer, bouwen moet tenslotte een feestje worden.

Uitvoering

Na de gunning van het werk zullen wij samen met u, de aannemer en alle andere betrokken partijen/ onderaannemers om tafel gaan om het plan kort te sluiten en afspraken maken over de aanvang van de bouw. Tijdens de uitvoering kunnen wij middels bouwbegeleiding toezien op de naleving van ons plan. Wij zullen wekelijks langs komen om de werkzaamheden te beoordelen, bouwvergaderingen organiseren, planning controleren, meer- en minderwerk controleren en samen met u knopen doorhakken.

Oplevering

In het bestek staat een datum vermeld waarop het bouwwerk moet zijn opgeleverd. De oplevering houdt in dat het gebouw gebruiksklaar is. Samen met u en de aannemer zullen wij het bouwwerk inspecteren. Na inspectie zal worden beoordeeld of het bouwwerk is opgeleverd en zal er een procesverbaal van oplevering worden opgesteld, hierin staan eventuele gebreken genoteerd en staat aangegeven dat het bouwwerk wel/ of niet is opgeleverd. Vervolgens wordt er drie maanden later de eindoplevering ingepland. Tijdens de eindoplevering worden de verholpen bevindingen van de oplevering beoordeeld en de instandhouding van het bouwwerk. Na de eindoplevering zal de laatste betalingstermijn worden betaald aan de aannemer, is het bouwwerk volledig opgeleverd en zijn alle partijen tevreden met het eindresultaat!